LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY

2022

Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY

1.0        Kotihoidossa lääkkeiden antotavat ovat: luonnollista tietä annattava lääkehoito, injektiot ihonsisäisesti, ihon alle ja lihakseen sekä suonensisäisesti.

Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY on tehnyt sopimuksen Haukiputaan, Pateniemen, Yliopiston, Ruskon, Merikosken, Joutsen ja Kellon Apteekkien kanssa lääkkeiden toimittamistavasta yrityksen lääkevastaaville sekä muiden Oulun kaupungin hyväksymien Anja lääkkeitä toimittavien apteekkien kanssa. Yritys toimittaa asiakkaiden listat tarvittavista lääkkeistä apteekkiin Easymedin kautta, apteekin henkilökunta kerää tilauksen mukaisesti lääkkeet ja toimittaa kotihoidon toimistolle. Yritys säilyttää asiakkaiden reseptit asianmukaisesti omissa tiloissaan.

Anja lääkkeissä noudatetaan Oulun kaupungin kilpailutus järjestelmää. Suurin osa asiakkaista on siirtynyt Anja lääkejärjestelmään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tiimivastaavat sairaanhoitajat huolehtii hoitavan lääkärin kanssa yhdessä Anja lääkelistat ajan tasalle ja tiimivastaavat huolehtii ne sovittuun apteekkiin.,

Lääkehoidosta vastaa asiakasta hoitava Oulun kaupungin kotisairaanhoidonlääkäri. Kokonaisvastuulla tarkoitetaan toiminnan organisointia, asiakashoitoon liittyvää tehtäväjakoa, lääkehoitoon liittyvää ohjausta, neuvontaa ja valvontaa sekä työyksikön lääkehuollon toimivuudesta huolehtimista yhteistyössä kotipalvelun ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

1.1                                  Lääkehoidon riskitekijät ja ongelmakohdat

Kotihoidossa lääkehoidon suurimmat riskit ja ongelmakohdat liittyvät tiedonkulkuun ja hoitajien riittävän lääkehoidon osaamisen ylläpitämiseen ja kouluttamiseen.

Lyhytaikaisten sijaisten (esim. viikonloppu) perehdytys tuo myös omat haasteensa.

Lääkemääräys tulisi aina antaa kirjallisena ja se tulee kirjata potilasasiakirjoihin.

Lääkäriä myös konsultoidaan puhelimitse. Lääkärit antavat hoitajille suullisia lääkemääräyksiä ja tällöin korostuu haaste lääkärin ja hoitajan ammattitaidolle kuvata tarkasti ja täsmällisesti asiakkaan lääkitys sekä pitää potilastietojärjestelmässä potilastiedot ja lääkitystiedot ajan tasalla.

Asiakkaat liikkuvat paljon kodin, päivystävän yksikön, erikoissairaanhoidon ja yksityisten palvelujen tuottajien välillä, jolloin lääkelistojen ajan tasalla pitäminen on haasteellista.

.

Hoitajan on aina kotikäynnillä pyrittävä tiedostamaan asiakkaan voinnin mahdollinen muutos ja tapahtuneiden lääkemuutosten vaikutukset vaikka esimerkiksi muistihäiriöinen asiakas ei kykenisi asiaa itse ilmaisemaan. Asiakkaan lääkehoidon suunnittelussa ja kotikäynneillä huomioidaan myös lääkkeiden annostelu ajankohtien tarkkuus (esim.Parkinson lääkkeet tai tyhjään vatsaan otettavat lääkkeet) sekä lääkejako olosuhteet häiriötekijöineen sellaisissa lääkkeissä. Omaisten osallistuminen lääkehoidon toteutukseen tuo oman haasteensa lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan. Kotihoidossa omaisten osallistumisesta lääkehoidon toteuttamiseen sovitaan potilaskohtaisessa palvelu- ja hoitosuunnitelmassa. Lääkkeiden säilytykseen niin asiakkaan kotona kuin kotihoidon tiloissa sisältyy aina riskejä, jotka tulee minimoida (esimerkiksi PKV-lääkkeet ja varsinaiset huumausaineet).

Myös kotihoidossa on aina varauduttava lääkeaineiden aiheuttamiin allergisiin reaktioihin. Jokaisella lääkehoitoon osallistuvalla tulee olla riittävät taidot tunnistaa ja toimia näissä tilanteissa.

Anja lääkejakelu minimoi omalta osaltaan lääkkeiden jaon virheitä minimiin.

1.2                                  Lääkehoidon prosessi kotihoidossa

Asiakas

Lääkehoidontarve

Oulun kaupungin kotisairaanhoidonlääkäri

Lääkehoidon tarpeen arviointi, taudinmääritys, lääkemääräys, asiakkaan informointi ja neuvonta, jatkohoidon suunnittelu ja seuranta.

Asiakas/sairaanhoitaja/ kotipalvelun hoitaja/ omainen/ apteekki,

Lääkkeen hankinta

Asiakas/sairaanhoitaja/ kotipalvelun hoitaja/ omainen/ apteekki

Lääkehoidon toteuttaminen, neuvonta ja vaikutusten arviointi.

Asiakas

Asiakas saa lääkehoidon

2. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN

2.1 Perehdyttäminen lääkehoitoon

Lääkehoitoon perehdyttäminen on osa perehdytysohjelmaa/ yksikön toimintaohjeisiin perehdyttämistä. Uudelle työntekijälle nimetään perehdytyksestä vastaava henkilö ja perehdytyspäiviä kotisairaanhoidossa on kaksi-kolme. Perehdytyksessä esitellään keskeiset kotihoidon käytössä olevat lääkehoidon tietolähteet ja ohjeistukset (esim. kotihoidon omat ohjeet, Pharmaca Fennica, Terveysportin lääketiedostojen käyttö,  Marevan-hoidon toteutus). Kotisairaanhoidossa on oma lääkehoidon kansio.

2.2 Tehtävien edellyttämän osaamisen varmistaminen, ylläpitäminen, kehittäminen ja seuranta

Lääkehoitoa ja sen toteuttamista käsitellään tarvittaessa tiimikokouksissa, ammattiryhmäkohtaisissa kokouksissa sekä henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa.

Hoitajat hankkivat vastuualueensa mukaan tietoa ja jakavat sen muun henkilökunnan kanssa.

Lääkehoidon osaamista ylläpidetään ja kehitetään täydennys- ja lisäkoulutuksella ja muulla ulkopuolisella koulutuksella yksilöllisen sekä koko yksikön tarpeen mukaan, jotka esimies käy läpi kehityskeskusteluissa. Opiskelijoiden kohdalla varmistetaan riittävät opinnot. (Opintopisteet)

Hoitohenkilökunnan toteuttama lääkehoito on luvanvaraista ja lupatodistus on yksikkö – tai virastokohtainen. Työntekijät suorittavat mahdollisimman pian työsuhteen alussa Oulun kaupungin lääkehoitosuunnitelman mukaisen Skhole verkkolääkekoulutuksen. Luvan edellyttämä osaaminen varmistetaan lisäksi lääkkeenjaolla (näyttö) sekä lääkkeiden tilaaminen (näyttö) Lisäksi injektiot s.c. ja i.m. (näyttö). Tehtävän edellyttämä osaaminen varmistetaan lääkärin, lähiesimiehen, sairaanhoitajan toimesta todistuksesta riippuen.

Rokotteiden antamiseen vaadittavat näytöt valvoo lääkäri Piia Eskola.

Kirjallisen lääkehoitoluvan myöntää lääkäri tai terveydenhuollosta vastaava sh Mika Seppänen. Luvan myöntäjä tai hänen tilalleen tullut lääkäri voi peruuttaa lääkehoitoon oikeuttavan luvan, mikäli työntekijän toiminta ei vastaa lääkehoidon toteuttamisen edellyttämiä tiedollisia, taidollisia tai ammatillisia vaatimuksia.

3. HENKILÖSTÖRAKENNE, HENKILÖSTÖN VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO

Pääsääntö lääkehoidon toteutuksen vastuissa on, että jokainen lääkehoitoa toteuttava tai

siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan.

Lääkehoidon toteuttaja vastaa, että lääkkeet jaetaan ja annetaan määräyksen mukaisesti.

 

3.1 Henkilökunta ja henkilöstörakenne

Kotihoidossa on toiminnanvastaava Sosionomi ja 1 toimistyöntekijä.

Kotipalvelussa työskentelee terveydenhuollosta vastaava sairaanhoitaja, joka toimii esimiehenä ja  sekä 4 tiimivastaavaa.

Hoitajia kotipalvelussa on yhteensä 49 , joista lähihoitajia on 32, sairaanhoitajia 11 ja kotipalvelutyöntekijöitä 1 . Henkilökohtaisia avustajia 2

Kotipalvelun palveluja saa klo 7-22.00.

Hoitajat työskentelevät maanantaista perjantaihin klo 7-22. Viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina työskentelee 23-26 hoitajaa klo 6:45-22 kahdessa vuorossa.

3.2 Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako

LÄÄKÄRI

Kotihoidon asiakkaista on kontakteja Oulun kaupungin kotisairaanhoidonlääkäreihin. Kotihoidon asiakkaan hoitavan lääkäri ja tiimin tulisi pyrkiä määrittelemään asiakkaan/omaisten kanssa hoidon kokonaisvastuun ja lääkityksen seurannan keskittämisestä yhdelle lääkärille. Kotihoidossa lääkäri arvioi asiakkaan lääkehoitoa yhteisymmärryksessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa (esim. dementia).

Iltaisin klo 16-8.00 ja viikonloppuisin henkilökunta voi tarvittaessa konsultoida lääkeasioissa   Oulun keskussairaalan päivystäviä lääkäreitä.

Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimingin alueilla iltaisin ja viikonloppuisin otetaan yhteys kotisairaalaan Haukipudas p. 040 486 8353 Kiiminki, Yli-Ii ja Ylikiiminki p. 050 316 7660.

Ohje Geriatrisesta konsultaatiosta 1.12.2021 alkaen

Ensisijaisesti virka-aikana konsultoidaan aina yksikön omaa hoitavaa lääkäriä.

KOTAS-sairaanhoitaja on konsultoitavissa numerosta 044-7036974.

Takaisinsoittopyyntöä varten pitää painaa numero 1.

Jos omalääkäriä ei tavoiteta, yksikön hoitaja voi konsultoida geriatrista konsulttilääkäriä suoraan Arkisin klo 12–16, perjantaisin klo 20 saakka,

Lauantaisin ja sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 10–14

Ensisijaisesti konsultaatioissa asia laitetaan Lifecaren GERPOK-kirjalle iltapäivän konsultaatioajoille. Kirjalle tulee laittaa myös konsultoivan hoitajan puhelinnumero mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Geriatrisen konsultin puhelinnumero on 040-6462650 kiireellisiä konsultaatioita varten, tai jos GERPOK-kirja ei ole käytettävissä.

Geriatriselle konsultille ohjataan seuraavat:

Potilaan voinnissa tapahtuneet äkilliset muutokset

Pyynnöt rajoittamistoimista

Tilanteet, joissa kentällä harkitaan potilaan lähettämistä päivystykseen tai muuhun hoitopaikkaan Saattohoitopotilaiden asiat.

Mahdolliset kiireelliset verikokeiden tulkinnat.

Geriatrinen konsultti kirjaa YLE-lehdelle ja tekee tarvittavat reseptit, lähetteet yms. o Geriatrisen konsultin määräämät tutkimukset tulkitsevat ensisijassa yksikön vastuulääkäri, tarvittaessa kiireellisissä tutkimuksissa konsultti itse.

Hyvinvointikeskusten hoidettavaksi virkalinjan kautta seuraavat:

Kiireettömät reseptien uusinnat

Vainajien toteamiset ja kuolintodistukset

KOTIHOIDON TOIMINNAN JOHTAJA

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä työnantajalla on vastuu työnjaosta eli siitä, kenelle eri tehtävät toimintayksikössä kuuluvat. Siten työantajan tehtäviin kuuluu myös arvioida työntekijän koulutus, kokemus ja ammattitaito suhteessa kyseiseen tehtävään.

SAIRAANHOITOPALVELUYKSIKÖN JOHTAJA

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä työnantajalla on vastuu työnjaosta eli siitä, kenelle eri tehtävät toimintayksikössä kuuluvat. Siten työantajan tehtäviin kuuluu myös arvioida työntekijän koulutus, kokemus ja ammattitaito suhteessa kyseiseen tehtävään.

Palveluyksikön terveydenhuollon vastaava on vastuussa kotisairaanhoidon hoitohenkilökunnan lääkehoidon ammattitaidosta ja käy kehityskeskusteluissa läpi koulutussuunnitelman. Hän seuraa kenellä on tarvittavat luvat suorittaa lääkehoitoa yksikön vaativuustason mukaisesti.

Yrityksen terveydenhoitaja huolehtii siitä, että kotihoidon henkilökunta toiminnassaan noudattaa ohjeita terveyden- ja sairaanhoidosta sekä koordinoi kotihoidon terveyden- ja sairaanhoidollista koulutusta.

LÄÄKEHOIDON VASTAAVAT

Lääkehoidon vastaavat vastaa hoitamiensa asiakkaiden lääkehoidon kokonaishoidosta ja sen toteutumisesta. Lääkehoidon vastaavat toimivat lääkehoidon toteuttajina ja opiskelijoiden ohjaajina. Heidän tehtäviinsä kuuluu asiakkaan lääkkeiden jako dosettiin kotona tai kotihoidon toimipisteessä asiakkaan lääkelistan mukaisesti sekä seurata lääkehoidon toteutumista sekä mahdollisia sivuvaikutuksia, interaktioita, lääkkeiden päällekkäisyyksiä, huomioida ja selvittää mm. asiakkaan itsehoitolääkkeet, sekä varmistaa että asiakkaan lääkehoito toteutuu lääkemääräysten mukaisesti huomioiden lääkkeiden antotapa/muoto.

Suurin osa asiakkaista on siirtynyt Anja jakeluun ja lääkehuollon vastaavien tehtävänä on huolehtia aina ajantasaiset lääkelistat apteekkeihin niiden oikean jaon varmistamiseksi. Lääkärin määräämät välittömästi tehtävät lääkemuutokset lääkevastaavat huolehtivat jo kotona oleviin Anja pusseihin ja merkkaavat näihin tehdyt muutokset asian mukaisesti.

Yksikön lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja on nimetty, joka on Mika Seppänen, opiskelijoille valitaan ohjaaja yhdessä Mikan ja toiminnan vastaavan Johannan kanssa. Lääkehoidon vastaava huolehtii kotisairaanhoidon yksikössä säilytettävistä lääkkeistä ja lääkekaappien asianmukaisesta kunnosta sekä hävikkilääkkeiden oikeanmukaisesta hävittämisestä.

Lääkehoidon vastaavat ohjaa ja neuvoo asiakkaan lääkehoitoon liittyvissä asioissa sekä huolehtii lääkelistojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta tekemällä lääkemuutokset välittömästi lääkelistaan asiakkaan kotona sekä yrityksen tiloissa. ja Hilkka ohjelmaan.

AINOA OIKEA LÄÄKELISTA ON LIFE CARESSA OLEVA LÄÄKELISTA JONKA ON LÄÄKÄRI PÄIVITTÄNYT, ASIAKKAIDEN LÄÄKELISTA TÄYTYY SÄÄNNÖLLISESTI KÄYTTÄÄ LÄÄKÄRIN ARVIOINNILLA JOKA TEKEE TARVITTAVAT MUUTOKSET.

Erityistehtäviä ovat lähihoitajien/perushoitajien lääkehoidon perehdytyksestä vastaaminen ja näyttöjen vastaanottaminen.

Lääkehoidon vastaavat varmistaa tiimin muun ammattihenkilöstön lääkehoidon osaamisen lääkehoidon lupakäytäntöjen avulla. Erityisesti PKV-lääkkeet ja varsinaiset huumausaineet opastetaan perushoitajalle/lähihoitajalle lupatodistuksia myönnettäessä.

Lääkehoidon vastaavat perehdyttää ja tukee kollegaa lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä ja perehdyttävät lääkehoitoon liittyvissä asioissa toinen toisiaan.

PKV- lääkkeiden antamisesta käytetään seurantalomakkeita joista seurataan lääkkeiden kulutusta.

Lääkehoidon vastaavat toimii asiantuntijana tiimin asiakkaiden antikoagulanttihoidon toteuttamisessa. Kaupungin terveyskeskuslääkäri sekä terveyskeskuksen sh vastaa Marevan annoksen jatkomäärittelystä. Lääkehoidon vastaavat tuntee tiiminsä asiakkaiden lääkityksen erityispiirteet, huolehtii lääkehoidon vaikutusten seurannasta ja jatkuvuudesta. Lääkehoidon vastaavat pitää yllä omaa lääkehoidon osaamistaan, opastaa ja ohjaa tiimin muita työntekijöitä sekä tuo tiimille uutta ajantasaista tietoa lääkehoidosta.

Tilapäisillä/lyhytaikaisilla sijaisilla lääkehoitoon osallistumisen edellytykset ovat samat kuin vakituisella henkilöstöllä. Jos tilapäinen/lyhytaikainen terveydenhuollon ammattihenkilö osallistuu luvanvaraisen lääkehoidon toteutukseen, tulee hänellä olla ko. toimintaan oikeuttava kirjallinen lupa.

KOTIPALVELUN TOIMINNAN VASTAAVA

Yrityksen sairaanhoitaja on vastuussa perushoitajien/lähihoitajien lääkehoidon ammattitaidosta. Toiminnan vastaava yhteistyössä lääkehuollon vastaavien kanssa seuraavat kenellä on tarvittavat luvat suorittaa lääkehoitoa yksikön vaativuustason mukaisesti.

Toiminnan vastaava vastaa ja huolehtii työvuoron lääkehoitoa toteuttavien työntekijöiden mitoituksen riittävyydestä ja huomioi työvuorosuunnittelun avulla, että työvuoroissa on tarpeeksi ja lääkehoidon osaavaa henkilöstöä.

LÄÄKEHOITOON KOULUTTAMATON HENKILÖSTÖ; KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÄ

Kotihoito-osastossa lääkehoitoon osallistuu myös kodinhoitajia, jotka antavat valmiiksi annostellut lääkkeet asiakkaalle. Heidän tehtäviinsä kuuluu viestittää lääkehoidon luvan omaaville asiakkaan voinnin muutoksista tai lääkehoitoon liittyvistä muista asioista.

OPISKELIJAT

a) harjoittelijana

Opiskelija vastaa hoitamiensa asiakkaiden lääkehoidosta ohjaajansa valvonnassa.  Opiskelija seuraa asiakkaiden lääkehoidon vaikutusta ja jatkuvuutta ohjaajansa opastamana.  Opiskelija pitää yllä omaa lääkehoidon osaamistaan. Opiskelija on velvollinen esittämään todistuksen suorittamistaan lääkehoidon opinnoista ja niistä suoriutumisestaan.

Toimiakseen lähi – tai perushoitajana terveydenhoitajaksi/sairaanhoitajaksi opiskelevalla tulee olla koulutuksesta suoritettuna 100–140 opintopistettä (Ei osallistu lääkehuoltoon).

Toimiakseen lähihoitajan sijaisena lähihoitajaopiskelijaksi opiskelevalla tulee olla tutkinnon ammatilliset perusopinnot Kasvun- ja osallisuuden edistäminen ja sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (55osp) hyväksytysti suoritettuna ja näytöt annettuina, lisäksi lääkehoidon sisältävät osaamisalanopinnon (34-40 osp) hyväksytysti suoritettuina ja näytöt annettuina. Lähihoitajaopiskelijat eivät pääsääntöisesti osallistu lääkehoidon toteuttamiseen.

Suoritetut opinnot tarkistetaan opintosuoriteotteesta rekryn toimesta. Esimies huolehtii tarvittavat lupatodistukset.

4. LUPAKÄYTÄNNÖT

Osa hoitohenkilökunnan toteuttamasta lääkehoidosta on luvanvaraista ja lupatodistus on yksikkö – tai virastokohtainen.

Kirjallisen lupatodistuksen myöntää lääkäri Piia Eskola tai terveyden huollosta vastaava toinen johtaja sh Mika Seppänen.

Työntekijällä ja työyksiön esimiehellä on todistuksista kopiot

4.1 Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja

a) Peruskoulutuksen antamat valmiudet

Kotihoidossa lääkehoitoon osallistuvia laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat lääkärit ja sairaanhoitajat/terveydenhoitajat.

Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan peruskoulutus antaa valmiudet lääkkeiden tilaamiseen, käyttökuntoon saattamiseen ja jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi, luonnollista tietä annattavaan lääkehoitoon (esim. tabletteina, kapseleina, tippoina, voiteina, laastareina, peräpuikkoina, inhalaatioina, liuoksena), injektioihin ihonsisäisesti, ihon alle ja lihakseen.

Kotihoidossa sairaanhoitaja/ terveydenhoitaja antaa myös rokotteita.

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja suorittaa työsuhteen alussa Skhole verkkotentit joissa hän suorittaa , lääkelaskenta (näyttö), lääkehoidon teoriaperusteet (näyttö), rokottaminen (näyttö), PVK lääkitys (näyttö), Ikääntyneiden lääkehoito, laskimokatetrin asentaminen, laskimoon annettavan neste- ja lääkehoito (näyttö)

b) Luvanvarainen lääkehoito

4.1 Apuhoitaja/perushoitaja/lähihoitaja

Perushoitaja/lähihoitajan peruskoulutus antaa valmiudet lääkkeiden jakamisen potilaskohtaisiin annoksiin, luonnollista tietä annettavaan lääkehoitoon sekä injektioihin ihonalle sekä lihakseen.

Kotihoidossa kaikki edellä mainitut ovat luvanvaraisia ja tarvittavat tiedot ja taidot varmistetaan näytöillä.

Perushoitaja/lähihoitajan kirjallinen lupatodistus sekä s.c injektiolupa edellyttävät seuraavaa:

  1. Hänellä on todistus suoritetusta terveydenhuollon perustutkinnosta.
  2. Hän on suorittanut tarvittaessa lääkehoidon lisäkoulutusta ja antanut hyväksytyn osaamisen näytön lääkkeiden jakamisesta potilaskohtaisiin annoksiin ja lääkkeiden antamisesta potilaalle luonnollista tietä sekä osaa antaa s.c injektion.
  3. Hänellä on TEO:n rekisteröinti nimikesuojatuksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Lupatodistuksen saanut perushoitaja/lähihoitaja saa jakaa kotihoidossa PKV-lääkkeitä ja huumausaineiksi luokiteltavia tabletteja sekä vaihtaa kipulaastarin (esim. Norspan).

Kotihoidossa varmistetaan, että perushoitaja/lähihoitaja saa teoriakoulutuksen lääkityksestä sekä diabeteksen seurannasta ja hoidosta. Hoitaja suorittaa työsuhteen alussa SkHole verkkotentit joissa hän suorittaa lääkelaskenta (näyttö), lääkehoidon teoriaperusteet (näyttö), PVK lääkitys (näyttö), ikääntyneiden lääkehoito, injektiot s.c ja i.m (näyttö) ja lääkkeenjako (näyttö). Käytännön harjoittelu tapahtuu sairaanhoitajan seurannassa, jolloin samalla käydään tärkeimmät lääkehoitoon liittyvät asiat läpi, annettujen ohjeiden mukaan.

Sairaanhoitaja kirjaa lausunnon ja allekirjoittaa lupatodistukseen.

Lupatodistuksen hyväksyy lääkäri Piia Eskola.

4.2 Geronomi ja sosionomi AMK

Sosionomi AMK/geronomi jotka ovat saaneet opinnoissaan riittävän lääkehoidon koulutuksen ja osaaminen on varmistettu. Osallistuvat lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeiden tunnistamiseen, lääkkeiden antamiseen ohjeiden mukaisesti, lääkehoidon toteuttamiseen ja vaikutuksen seurantaan ja lääkehoidon dokumentointiin yksikön ohjeiden mukaisesti. Tietojen välittäminen potilaista hoitaville ammattihenkilöille, potilaalle ja omaisille.

Työntekijä suorittaa työsuhteen alussa SkHolen verkkotentit joissa hän suorittaa lääkehoidon perusteet teoriaperuste ja lääkelaskenta (näyttö), lääkkeiden tilaaminen (näyttö), injektio s.c (näyttö), valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä (näyttö), PKV-lääkehoito (näyttö ja lisäkoulutus)

4.3 Muu henkilöstö

Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö (kodinhoitaja, sosionomi, kotipalvelutyöntekijä ) saavat antaa valmiiksi annostellut lääkkeet asiakkaalle luonnollista reittiä.

Hoitaja (Lähihoitaja, Sairaanhoitaja) suorittaa työsuhteen alussa SkHolen jarjestämän verkkokoulutuksen joka pitää sisällään teoriaosan lääkehoitoon, lääkelaskuihin, PKV-lääkitykseen ja ikääntyneiden lääkehoitoon sekä jokaiseen tentin, joka täytyy hyväksytysti läpäistä valvotuissa olosuhteissa sekä lisäksi terveydenhuollon vastaavalle näytöt pistoksista ja lääkkeenjaosta.

Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö ei annostele kivunhoitoon tarkoitettuja opioidi -laastareita.

Lupatodistuksen hyväksyy lääkäri Piia Eskola.

5. LÄÄKEHUOLTO

 

5.1 Apteekki

Lääkkeet toimitetaan apteekista valmistajan alkuperäispakkauksissa jakamattomina tai Anjapusseissa. Lääkkeet toimitetaan lääkevastaavien toimesta. Kylmäsäilytystä vaativia tuotteita toimitettaessa lääkekuljetuksen päällä on tästä merkintä. Lääkevastaavat huolehtivat lääkkeiden siirtämisestä lääkekaappeihin oikeaan säilytystilaan viivytyksettä.

Yrityksen asiakkaiden käyttämättä jääneet, väärin tilatut, vanhentuneet, käyttökelvottomat tai käyttökieltoon asetetut lääkkeet palautetaan apteekkiin. Lääkepalautukset pakataan lääkekuljetuslaatikkoihin sekä mukana toimitetaan luettelo palautettavista lääkkeistä. Yksiköissä kuljetusta odottavat palautuslaatikot on säilytettävä niin, etteivät asiattomat pääse niitä käsittelemään. Asiakkaan reseptilääkkeet ovat vain hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä tarkoitettuja ja asiakkaan kuoltua ne palautetaan apteekkiin hävitettäväksi. Myös reseptit hävitetään. Erityistä tarkkuutta on noudatettava PKV-lääkkeiden osalta.

5.2 Lääkkeiden säilytys kotihoidossa

Lääkkeitä säilytetään toimistotiloissa lukittavissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Lääkkeet tulee säilyttää erillään muista tuotteista ja välineistä. Lääkekaapin avaimet ja kulunvalvonta järjestämään niin, että asiattomat eivät pääse käsittelemään lääkkeitä. Avainten säilytyspaikka tulee olla kaikkien lääkehoitoon osallistuvien tiedossa.

Asiakkaan lääkkeet tulee aina pääsääntöisesti säilyttää hänen kotonaan ja mikäli mahdollista,lukollisessa kaapissa. Ainoastaan poikkeustapauksissa asiakkaan lääkkeitä säilytetään Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY:n  tiloissa. Kotihoidossa on tärkeää kiinnittää huomiota potilaiden, omaisten ja henkilökohtaisten avustajien riittävään ohjaukseen ja neuvontaan, jotta potilaan lääkkeet eivät joutuisi vääriin käsiin. Asiakkaan kotona erityisesti huolehditaan, että PKV-lääkkeet ja varsinaiset huumausaineet pidetään poissa sivullisten ulottuvilta väärinkäytön välttämiseksi sekä täytetään seurantalomaketta lääkkeiden menekistä.

Lääkevalmisteet tulee aina säilyttää valmistajan ilmoittamassa lämpötilassa ja säilytyslämpötiloja on seurattava toimistotiloissa joissa lämpömittari ja viikoittainen seuranta lämpötilasta sekä asiakkaan kotona.

Kotikäyntilaukussa ei säilytetä lääkkeitä, ainoastaan tarvittaessa pidetään mukana esim. adrenaliini.

 

6. LÄÄKKEIDEN JAKAMINEN JA ANTAMINEN

Asiakkaat ovat lähes kaikki annosjakelun piirissä ja uuden asiakkaan palveluiden alkaessa asiakas aletaan siirtämään heti annosjakelun piiriin. Kaikki asiakkaat eivät halua annosjakelua niin heidän lääkkeet jaetaan pääasiassa asiakkaan kotona tai Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY:n asianmukaisissa toimitiloissa kahdeksi viikoksi kerrallaan lääkedosetteihin. Lääkejaon suorittaa aina lääkehoitoluvan omaava hoitaja. Perustelluista syistä osan asiakkaiden lääkkeet ja Anja pussit säilytetään ja jaetaan Haukiputaan Kotihoivapalvelu OY:n toimitilassa.

Kotihoidossa luonnollista tietä annosteltavien lääkkeiden; tablettien, kapseleiden, tippojen, voiteiden, laastareiden, peräpuikkojen, inhalaatioiden ja liuosten antamisessa noudatetaan oikeaa antotekniikkaa ja lääkkeeseen liittyviä erityisiä ohjeita sekä aseptisia työtapoja. Mikäli asiakas ei ole työntekijälle ennestään tuttu, tulee hänen varmistaa asiakkaan henkilöllisyys.

Lääkkeiden jaon tulee tapahtua mahdollisimman rauhallisessa, häiriöttömässä ja puhtaassa ympäristössä. Lääkehoitoa toteuttava varmistaa aina lääkkeen annon ja jaon yhteydessä, että lääke on säilytetty oikein ja on voimassa. Kun lääkkeet on jaettu dosettiin, lääkkeenjaon suorittanut henkilö tekee tarkistuksen, että ne ovat oikein ja tämän jälkeen suoritetaan kaksoistarkistus toisen työntekijän toimesta.

Lääkelistasta tulee selvitä määrätyn lääkkeen nimi, määrä, lääkemuoto ja vahvuus, kerta- ja vuorokausiannos ja annostelutapa, antopäivä ja aika sekä lääkkeen määrääjä ja antaja jos kyse on muustakin kuin lääkelistan mukaisesta jatkuvasta lääkityksestä.

Lääkärin suullisen määräyksen vastaanottanut hoitaja kirjaa määräyksen välittömästi asiakkaan lääketietoihin samalla kirjataan myös määräysajankohta, määräyksen antaja ja vastaanottaja sekä se, että kyseessä on esim. puhelinmääräys.

Lääkehoitoa koskeva kirjallinen määräys tulee olla kirjattu tavalla, joka ei anna mahdollisuutta väärään tulkintaan.

Jokaisen asiakkaan kohdalla on mietittävä potilaskohtaisesti, kuinka lääkehoito tapahtuu turvallisesti potilaan kotona (muistamattomuus, lääkkeiden väärinkäyttö). Tärkeää on huomioida se, että jos asiakas ottaa itse lääkkeen (dosetista, lääkelasista, Anja), ettei lääkkeitä keräänny ylimääräisiä.

Lääkevastaavat tekevät säännöllisesti kotikäyntejä potilaan voinnin ja lääkehoidon turvaamiseksi. Lääkevastaaville  kuuluu lääkehoidon ohjaus ja neuvonta lääkehoidon toteutukseen osallistuville.

Kotihoidon asiakkailla on runsaasti vaikeita kroonisia kipuja, jotka heikentävät elämän laatua ja toimintakykyä. Kipuja joudutaan enenevässä määrin hoitamaan huumelääkkeisiin luokiteltavilla kipulääkkeillä.

Lääkityksen käytön seuranta perustuu potilaan lääkekulutuksen arvioon.

Sairaanhoitajan tulee huolehtia, että asiakkaalla ja muilla hoitoon osallistuvilla on tarvittavat tiedot PKV-lääkkeistä tai varsinaisista huumausaineista.

Tarvittaessa tulostetaan ”Terveysportin” Pharmaca Fennicasta (tiivistelmä, selosteosa) lääkkeen tiedot lähihoitajille tai potilaan kotiin (säilytetään lääkkeiden yhteydessä).

Kipulaastarin saa vaihtaa potilaalle (esim. Norspan) nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on lupatodistus lääkkeiden jaosta. Laastarin vaihtaja varmistaa, että vanha laastari poistetaan. Tällaisilla asiakkailla täytetään kotona erillinen lomake johon merkitään lääkkeen nimi, laastarin vaihtopäivä ja kellonaika sekä antaja.

Hoitajille on tehty ohje tarvittaessa annettavista lääkkeistä. Lääkityksen antajan on tarkistettava asiakkaalta ja sairauskertomustiedoista mahdolliset lääkeaineallergiat ja lääkitykseen vaikuttavat sairaudet.

7. ASIAKKAAN INFORMOINTI JA NEUVONTA

 

7.1 Lääkäri

Lääkäri pyrkii edistämään asiakkaan hoitomyöntyvyyttä selkokielisen informaation avulla. Lääkehoidon tavoitteista ja vaikutuksista sekä asiakkaan voinnin kannalta merkittävimmistä mahdollisista sivuvaikutuksista informoidaan asiakasta/omaista ja hoitajia. Asiakasta motivoidaan lääkkeen ohjeen mukaiseen käyttöön ja kehotetaan tarvittaessa kysymään lisää. Tärkeää on, että asiakas ymmärtää annetun ohjauksen. Mikäli asiakas myöhemmin haluaisi keskeyttää lääkityksen, häntä kehotetaan ensin neuvottelemaan tiimin hoitajan kanssa asiasta, jotka konsultoivat lääkäriä. Asiakasta/omaista on informoitava poikkeavan kalliista lääkkeistä ja mahdollista taloudellisista tuista, joita lääkehoitoon voidaan saada.

Lääkehoidossa tapahtuvat muutokset hoitava lääkäri tiedottaa lääkevastaaville.

7.2 Kotipalvelun henkilökunta

Lähettäessä asiakasta kotihoidosta toiseen hoitoyksikköön tulee asiakkaan tiedot olla ajan tasalla (epikriisi, lääkelista, hoitajalta-hoitajalle Hilkka tiedote). Mikäli mukaan lähetetään lääkedosetti/annosjakelulääkkeet, niiden sisältö on tarkistettava ja niissä on oltava asiakkaan nimi selkeästi. Muut mukaan otettavat lääkkeet (esim. suihkeet, silmätipat) on myös oltava nimettynä ja annosteluohjeineen. Lääkehoidosta raportoidaan myös soittamalla vastaanottavaan yksikköön sairaanhoitajan toimesta, jos lääkehoidon toteutuksessa erikoista.

Asiakkaan kotiutuessa kotihoitoon varmistetaan, että kotihoitoon tulee ajan tasalla oleva lääkelista ja tiedot voinnista. Terveyden- ja sairaanhoidollisissa asioissa otetaan yhteys lääkevastaavaan tai toiminnan vastaavaan. Hoivan ja kotipalvelun palveluiden järjestämiseksi otetaan yhteys toiminnan vastaavaan.

Tarvittaessa ollaan uudelleen yhteydessä kotiuttavaan yksikköön lääkehoidon toteutuksen selventämiseksi. Kotiuttavan yksikön kanssa sovitaan mm. miten lääkkeet annostellaan kotihoidon seuraavaan käyntiin asti ja miten asiakas ne ottaa.

Kotihoidon henkilöstö ohjaa sekä neuvoo asiakasta/omaisia lääkehoitoon liittyvissä asioissa, joita ovat mm. seuraavat: vastuukysymykset, apteekkiasiat, lääkkeiden sivu -ja yhteisvaikutukset, oikea annostus ja ottotekniikka, luontaistuotteiden ja käsikauppatavaroiden yhteiskäyttö lääkelistan lääkityksen kanssa ja reseptien uusiminen. Haukiputaan Kotihoivapalvelu OY:n toiminnan vastaava huolehtii asiakkaan ja omaisten suostumuksella Kelan etuudet ja toimeentulotuen hakemisen suuriin lääkekustannuksiin.

Asiakkaalle kerrotaan aina lääkehoidossa tapahtuneista merkittävistä poikkeamista ja mahdollisesti aiheutuneista tai aiheutuvista haittavaikutuksista.

8. LÄÄKEHOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

 

Lääkärin tulee arvioida säännöllisesti lääkityksen tarkoituksenmukaisuutta.

Jos asiakkaalle annetaan väärää lääkettä tai annostelussa tapahtuu virhe, asian havainnut ilmoittaa siitä välittömästi asiakkaan hoitavalle lääkärille tai päivystävälle lääkärille iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta sekä mahdollisia haittavaikutuksia arvioidaan hoitajien kotikäynneillä, lääkärikäynnillä ja tiimitapaamisissa, asiakasta hoitavien omaisten kanssa yhteistyönä. Lääkehoitoon liittyvät laboratorioseurannat otetaan lääkärin määräämin aikavälein. Arvioinnin tulokset kirjataan asiakastietoihin ja niiden pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin esim. lääkityksen tai annostuksen muuttamiseksi.

Kotihoidossa lääkehoidon toteuttaja vastaa tiedon eteenpäin menemisestä. Tarvittaessa lääkevastaavat ottavat yhteyden lääkäriin. Lääkevastaavat tarkistavat hänelle oudon lääkkeen vaikutukset.

 

 

9. DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU

 

Kotipalvelussa lääkehoidon toteuttaja vastaa tiedon eteenpäin menemisestä. Kotipalvelun hoitajat ottavat yhteyttä sairaanhoitajaan, joka kirjaa lääkehoidon tiedot asiakkaan lääketiedostoihin. Kotipalvelun hoitajat huolehtivat keskinäisestä tiedonkulusta tiimin toimistossa olevilla kirjausjärjestelmällä ja asiakkaan kotona olevalla viestivihoilla.

Lifecareen kirjaaminen tapahtuu viikoittain tai useammin jos asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuu huomattavaa muutosta, kirjauksessa kirjataan tarkasti asiakkaan toimintakyvystä ja hänen osallisuudestaan tekemiseen, kirjauksissa arvioidaan myös palveluiden riittävyyttä tai jos palveluaikaa on liikaa ja asiaa viedään eteenpäin asiakkaan palvelunohjaajalle.

Kirjauksen tekee jokainen hoitaja jolla on tunnukset, tunnuksien saamisen edellytyksenä on granite tietoturvatentti suoritettuna hyväksyttävästi sekä tietoturvasitoumus allekirjoitettuna.

Kun lääkäri tekee muutoksia asiakkaan lääkitykseen, kirjaa lääkevastaavat  tiedot asiakkaan lääketiedostoon.

Lääkevastaava konsultoi lääkehoidon vaikutuksista lääkäriä ja tiedottaa muita hoitoon osallistuvia lääkehoitoon liittyvistä asioista.  Lääkäriä konsultoitaessa suullisesti, lääkehoitoon liittyvät merkinnät kirjataan asiakkaan lääketietoihin.

Asiakkaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen kiinnitetään huomiota tiedonsiirtoon (epikriisi, lääkelista, hoitajalta-hoitajalle).

10. SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄT

 

Kotihoidon lääkehoitosuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään vuosittain tammikuun loppuun mennessä tehtävään nimetyn työryhmän toimesta. Terveydenhuollon lääkäri Piia Eskola allekirjoittaa ja hyväksyy lääkehoitosuunnitelman kerran vuodessa.

Liite 2

Lomake lääkelaastaria varten         

POTILAAN NIMI            _________________________________________________

SYNTYMÄAIKA             __________________

LÄÄKEMÄÄRÄYS _________________________________________________

                                                                                       (lääkkeen nimi, vahvuus, annostus)

PÄIVÄ        KELLONAIKA                      LÄÄKKEEN ANTOPAIKKA                    LÄÄKKEEN ANTAJA

Jaa tämä sivu