OMAVALVONTA-  SUUNNITELMA

Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY

Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY

Sisällys

 

2 SOVELTAMISALA.. 3

3 MÄÄRITELMÄT. 3

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN.. 4

5       OMAVALVONTASUUNNITELMA. 5

5.1         Omavalvonnan toteuttaminen. 5

5.2         Toimintayksikön perustiedot. 5

5.3         Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. 5

5.4         Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt. 6

5.5         Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen. 6

6       ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN.. 8

7       RISKIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET. 9

8       PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA.. 11

8.1         Henkilöstö. 11

8.2         Toimitilat. 12

8.3         Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. 12

8.4         Asiakasturvallisuus. 12

9       ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET. 15

9.1         Palvelusopimus, hoito- ja palvelusuunnitelma. 15

9.2         Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. 16

9.3         Asiakkaan oikeusturva. 17

10          ASIAKASTYÖN SISÄLLÖN OMAVALVONTA. 19

10.1      Ravitsemus. 19

10.2      Päivittäinen toiminta (ulkoilu, liikunta, harrastukset, viriketoiminta). 20

10.3      Hygieniakäytännöt. 20

10.4      Sairaudenhoito. 21

10.5      Toimintaohje helteellä. 21

10.6      Lääkehoito. 22

10.7      Asiakastietojen käsittely. 23

11          OMAVALVONNAN ASIAKIRJAT. 25

12 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA. 26

13 OHJAUS JA NEUVONTA.. 26

14 VOIMAANTULO.. 26

15 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITYS. 27

LIITTEET

Perehdytyslomake

Oulun kaupungin ohjeistus asiakkaille helteiden aikana toimimiseen

Korona ajan toimintaohjeita (Covid-19)

Toimintaohje häiriötilanteissa

2 SOVELTAMISALA

 

Tämä määräys koskee yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa tarkoitettuja palvelun tuottajia.

 

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuol­tolain (710/1982) 17 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämi­seen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.  Määräys koskee sekä luvan- että ilmoituk­senvaraisia sosiaalipalveluja.

 

Lain 6 §:n 1 momentin mukaan yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet.

 

Tässä määräyksessä säädetyt velvoitteet perustuvat yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 6 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val­vontavirasto (Valvira) voi antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laa­timisesta ja seurannasta.

 

3 MÄÄRITELMÄT

 

Toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan asiakkaal­le edellä mainittuja palveluja.

 

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelun tuottajan omatoimista laadun varmistamista si­ten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännöstä, valvontaohjelmista, laatusuosituk­sista johtuvat sekä palvelun tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaati­mukset.

 

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta ja siinä käytettäviä asiakirjoja.

 

Omavalvontasuunnitelmassasovitaan menettelytavat palvelu­toiminnassa havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden korjaami­seksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

 

Toiminta-ajatus ilmaisee, miksi toimintayksikkö tai yritys on olemassa, mitä palveluja se tuottaa ja mille asiakasryhmälle sekä millä resursseilla palveluja tuotetaan.

 

Sosiaalihuollon arvot pohjautuvat perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopi­muksiin sekä niiden taustalla oleviin ihmisyyttä ja ihmisoikeuksia korostaviin kansain­välisesti hyväksyttyihin arvoihin. Arvot ovat sopusoinnussa myös sosiaalialan eettis­ten periaatteiden kanssa. Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen turvaama yksityis­elämän ja perhe-elämään suoja on otettava huomioon sosiaalihuollon toiminnassa.

 

Perustuslain 6 §:ään sisältyvät kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimukset ovat myös toimintaa ohjaavia arvoja. Perustuslain 10 §:ssä säädetään yksityiselämän suoja perusoikeudeksi. Sen mukaan jokaisen yksityiselä­mä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Yksityiselämän suoja muodostuu henkilön per­soonallisuuden suojasta, intimiteettisuojasta ja tietosuojasta. Yksityisyyden suoja kat­taa fyysisen vapauden ja koskemattomuuden lisäksi tahdonvapauden ja henkilön it­semääräämisoikeuden.

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

 

Palvelujen tuottaja vastaa yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 §:n 2 momentin mukaan palvelun laadusta ja siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset.

 

Toimintayksikölle on 5 §:n 3 momentin mukaan nimettävä vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Luvanvaraisen toiminnan omavalvonnan perustana ovat palveluntuottajalle myönnetyssä luvassa vahvistetut toiminnan edellytykset, joiden toteutumista omavalvonnassa seurataan.

 

Palvelualakohtaisia omavalvonnassa valvottavia laatuvaatimuksia on sosiaalihuollon lainsäädännön ja laatusuositusten lisäksi kirjattu Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyönä laadittuihin valtakunnallisiin valvontaohjelmiin.

 

Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan siten, että eri aloilla toimivat yritykset soveltavat määräyksiä niiltä osin kuin määräysten mukaiset toiminnot toteutuvat palvelussa.

 

Omavalvontasuunnitelmassa on oltava kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja laatu- ja asiakasturvallisuus-vaatimuksia.

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat.

 

Uuden palvelun tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Aikaisemmin aloittaneen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma 1.9.2012 mennessä.

 

Yksikkö- ja/tai toimintakohtainen, ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma tulee pitää julkisesti nähtävillä toimintayksikössä. Suunnitelman tiedot tulee kirjata siten, ettei siitä käy ilmi salassa pidettäviä asiakastietoja.

TOIMINTASUUNNITELMA ON TOIMISTON KAAPISSA KAIKKIEN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄHTÄVISSÄ KUN SITÄ ON TARVETTA KATSOA, SEKÄ KOTISIVUILLA KAIKKIEN NÄHTÄVILLÄ.

TOIMINTASUUNNITELMAA PÄIVITETÄÄN VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA TAI AINA KUN SIIHEN ON TARVETTA, OMAVALVONTASUUNNITELMAA TÄYDENNETÄÄN/KORJATAAN AINA TYÖYHTEISÖN KANSSA YHDESSÄ.

 

OMAVALVONTASUUNNITELMA

5.1  Omavalvonnan toteuttaminen

 

Sosiaalihuoltolain 29a §:ssä säädetään hyväksymisestä kunnan palvelusetelituotta­jaksi. Palvelusetelituottajaksi hyväksytyn palvelun tuottajan on kirjattava päätöksen ajankohta omavalvontasuunnitelmaan.

5.2  Toimintayksikön perustiedot

 

Yritys:                                         Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY

Y-tunnus:                                   2644875-1

Yhteyshenkilö:     Johanna Kuivala

 

Osoite:                                        Keskuskatu 7, 90800 Oulu

Puhelin:                                      0449889516

Fax:

Sähköposti:                               johanna.kuivala@haukiputaankotihoivapalvelut.fi

                                info@haukiputaankotihoivapalvelut.fi

Luvan myöntämisen ajankohta: 01.10.2014

Yrityksen perustamisen ajankohta: 01.10.2014

Toiminta-ajatus:Tuottaa laadukasta, ammattitaitoista ja yksilöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, saattopalvelua, saattohoitoa, siivousta, henkilökohtaista-apua ja perhetyötä niitä tarvitseville asiakkaille.

 

5.3  Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

 

Arvot                                                                                                                       Mittari

laadukas palvelu                                                                                asiakastyytyväisyyskyselyt 

asiakaslähtöisyys                                                                               asiakaskysely

sitoudutaan tehtävään työhön                                    työn laatu, henkilökunnan vaihtuvuus

työt tehdään loppuun saakka                                                            reklamaatioiden määrä

        luottamuksellisuus                                                                               asiakaspalaute

        luotettavuus                                                                                         tutkinnot, todistukset, työnvalvonta

        tehokkuus                                                                                             työajankäytön seuranta

        ystävällisyys                                                                                          asiakaspalaute

        taloudellisesti kannattava                                              liikevoitto

toiminta                                                                                             säännösten mukaan toimiminen,

        asiakasturvallisuus                                                                               ennakointiselvitysten toteuttamisen

        toimintakyvyn ylläpito                                                   määrä, toimintakykymittaukset  

                                                                                                                                   läheltä piti kirjauksien/toimenpiteiden määrä

Toimintaperiaatteet:Toiminta on täsmällistä, ekologista, taloudellista, tuottavaa ja sovitun mukaista. Sopimukset ja dokumentit (hoito- ja palvelusuunnitelma, työaikakirjaukset, asiakaskirjaukset, kilometriseuranta) pidetään ajan tasalla.  Työskentelyssä kiinnitetään huomiota ergonomiseen työskentelyyn.

 

5.4  Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt

 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 §:n mukaan toimintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Edellä mainittu vastuuhenkilö vastaa toimintayksikön omavalvontasuunnitelmasta ja omavalvonnan seurannasta.

.

 

 

Yrittäjä:                                      Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY

Vastuuhenkilöt:   Ville Kuivala

Talous:                                       Tilitoimisto Fokus Niina Somppi

Hallitus:                                      Ville Kuivala, toimitusjohtaja

                                                    Janne Ollila, hallituksen jäsen

                                                     Jari Kuivala, varajäsen

Kirjanpito:                                 Niina Somppi

Palkat:                                        Johanna Kuivala

Potilasasiamies:   Kohdassa 9.3 Asiakkaan oikeusturva, s. 16-17

Omavalvonnan vastuuhenkilö: Johanna Kuivala

 

5.5  Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen

 

 

Henkilöstön perehdyttämiskäytännöt:

- Työntekijät perehdytetään työhön perehdytyslomakkeen mukaisesti, Liite 1

- Perehdytyksestä huolehditaan myös työtehtävien muuttuessa tai pitkään työvapailla olleiden työntekijöiden palatessa työhönsä. 

- Perehdytyskansioon tutustuminen. Työhön perehdyttäminen perehdyttämislistan mukaisesti, jonka työntekijä allekirjoittaa perehdyttämisen jälkeen. Työntekijälle on nimetty perehdyttäjä.

 

- Uudet työntekijät työskentelevät työparina vähintään 2-3 vuoroa omien tarpeiden mukaisesti. Perehdytyksessä käydään läpi mm. seuraavia asioita perehdytyslomakkeen mukaisesti:

o                  työn sisältö, työnkuva

o                  työskentelytavat ja ergonomia

o                  asiakkaat, asiakkaan kohtaaminen

o                  Hilkkajärjestelmään perehdyttäminen, asiakaskirjaaminen

o                  asiakkaan voinnin seuranta

o                  puhelin- ja sähköpostikäyttäytyminen mm. asiakkaan asioista viestittäminen

o                  välineiden käyttö ja käyttöohjeet

o                  talon autojen käyttäminen, oman auton käyttäminen

o                  toimiminen häiriötilanteissa  ”liite4” 

 

- Työsuhteen alussa laaditaan työsopimus ja allekirjoitetaan vaitiolovelvollisuuspaperit.

- Luodaan Hilkka asiakastietojärjestelmään käyttäjätunnukset ja Effica-tunnukset sitä käyttävälle vasta sitten kun tietoturvatentti hyväksytysti suoritettu ja vaitiolositoumus allekirjoitettu.

- Työntekijöille annetaan 6 viikon työvuorolistat, joista käy ilmi työvuorot.

- Työyhteisön yhteisten pelisääntöjen hyväksyminen.

- Työnantaja huolehtii työntekijälle tarvittavat työvaatteet ja suojavälineet.

- Työaika: työntekijöille on varattu aina ennen vuoron alkua aikaa kerätä tarvittavat työvälineet. Työaika kirjataan aina toteuman mukaan Hilkka järjestelmään.

 

Opiskelijoiden ohjaamisen ja kouluttamisen periaatteet:

•      taitojen ja osaamisen kartoitus

•      järkevien ja kehittävien töiden antaminen

•      työskentely työsuhteessa olevan työntekijän kanssa

•      huomioidaan ikärajoitteet

•      palautteen antaminen

Henkilöstön kouluttaminen laadunhallintaan ja asiakasturvallisuuteen

 

Työn laatuumme vaikuttavat asiat:

- ammattitaito                                                                       koulutus, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus 

- ajankäyttö                                                                                                 seuranta ja palautteet, henkilön ohjaus

- välineiden käyttö                                                                                       käyttöohjeiden lukeminen, täydennyskoulutus,

                                                                                                     työohjeiden lukeminen

- työmenetelmät                                                                     käyttöohjeiden lukeminen, täydennyskoulutus,

                                                                                                     työohjeiden lukeminen

- työohjeet                                                       perehdytys, tutustuminen työhön aina ennen työn aloitusta.Työntekijöille kirjataan Hilkka järjestelmään                                   asiakaskohtaiset ohjeet.    

 

Asiakasturvallisuuteen vaikuttavat asiat / koulutus

o                  kosteat tilat

o                  valaistus

o                  sähkölaitteet

o                  tilojen esteettömyys

o                  kalusteet ja kaiteet

o                  tulipalo, palohälytys

o                  ruokahuolto

o                  turvahälytys

6       ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN

 

Kirjaaminen asiakkaan voinnista:

•      päiväys, kirjaaja, olennaiset muutokset voinnissa (havainnointi kaikilla aisteilla).

•      suoritetut toimenpiteet, lääkkeen annot

•      ketä olen asiasta tiedottanut

Asiakaspalautteen annon käytännöt:

•      suora/välitön palaute

o                  asiakas

o                  omaiselta

o                  muilta toimijoilta

->    keskeisten (positiivinen/negatiivinen) palautteiden kirjaaminen

->    palautteiden käsittely työyhteisössä (välittömästi tärkeät/muut määrävälein)

->       korjaavien toimenpiteiden suorittaminen (kirjaaminen), poikkeamalomakkeen käyttö

->       positiivisen asian käsittely, kertominen työntekijöille, mistä onnistuminen johtui

Asiakkailta ja omaisilta kysytään palautetta suoraan läpi vuoden. Yrittäjät ovat itse yhteydessä asiakkaisiin ja omaisiin säännöllisesti.

 

•      Asiakastyytyväisyyskysely 1 krt/ 1-3vuodessa

o                  asiakas

o                  omainen

 

Asiakkaalle annettavan palautteen suorituskäytännöt:

•      asiakasta kannustetaan toimintakyvyn kehittämisessä

•      pyritään rakentavaan keskusteluun

•      oikaistaan mahdolliset väärinkäsitykset

•        poikkeamista ja korjaavista toimenpiteistä annetaan palaute välittömästi asiakkaalle ja/tai omaiselle

 

 

 

7       RISKIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Omavalvonta perustuu riskien hallintaan, mikä tarkoittaa, että toiminnassa pyritään tunnistamaan ne kriittiset työvaiheet ja mahdolliset vaaratilanteet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten taso ei toteudu. Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että riskienhallintaa toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla, ja että tieto riskeistä, vaaratilanteista ja haittatapahtumista hyödynnetään palvelun kehittämisessä, sekä että toimintatapoja muutetaan vastaamaan laadulle asetettuja tavoitteita.

 

Omavalvontasuunnitelmaan on laadittava suunnitelma, jonka mukaisesti toiminnan riskit, laatupoikkeamat, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan, ennaltaehkäistään, raportoidaan ja tilastoidaan. Laatupoikkeamien korjaamiseksi toimintayksikössä sovitaan menettelystä, miten korjaavat toimenpiteet, joihin kuuluvat myös asiakkaan saaman huonon kohtelun ja vaaratilanteiden syiden selvittäminen, toteutetaan. Suunnitelmassa kuvataan, miten korjaavat toimenpiteet tiedotetaan henkilökunnalle sekä siitä, miten tieto haittatapahtumista ja vaaratilanteista käsitellään ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava myös tiedot menettelystä, joilla asiakkaalle ja hänen läheiselleen annetaan tietoa ja tukea asiakasta kohdanneen haittatapahtuman tai vaaratilanteen jälkeen.

 

 

Riskitekijöiden tunnistamiskäytännöt:

•      Yrityksen toiminnan riskit kartoitetaan vuosittain

 

   Riskitekijöitä pyritään jatkuvasti havainnoimaan ja niihin puututaan välittömästi.

 

Riskien hallinta

Riskitekijöiden tunnistaminen

Poikkeamien ja palautteiden käsittelykäytännöt:

Lomake:

 

Poikkeamat käsitellään kuukausittain Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy:n kokouksissa. Tilanteen mukaan akuutit asiat käsitellään tarvittaessa välittömästi

 

Mikäli kyseessä asiakkaaseen liittyvä poikkeama, niin asiasta tiedotetaan asiakasta ja omaisia.

 

Lääkepoikkeaman osalta toimitaan lääkehuollon omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

 

 

8       PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

8.1  Henkilöstö  

 

Omavalvontasuunnitelmassa henkilöstön määrä arvioidaan suhteessa asiakkaiden avun tarpeeseen, määrään ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin sekä tilojen toimivuuteen. Henkilöstön riittävyyttä, rakennetta ja kelpoisuutta seurataan henkilös­tö-suunnitelmassa ja/tai henkilöstötilinpäätöksessä. Sosiaalipalveluja tuottavien yksi­köiden henkilöstörakenteessa tulee erityisesti ottaa huomioon sosiaalihuollon amma­tillinen osaaminen. Henkilöstön kelpoisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon am­matillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). 

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista valtio-, kunta- ja yksityissektorille annettuja suosituksia on kirjattu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuun 18:2007. Hakijan rikostaustan selvittämisestä säädetään erikseen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002).

 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava henkilöstön määrä, rakenne ja sijaisten käytön suunnitelma. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet ja kuvaus menettelystä, miten rekrytoinnissa otetaan huomioon asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus tehtävään.

 

 

Henkilöstön pätevyysvaatimukset:

 

Siivoustyö

o                  kotityöpalvelun ammattitutkinnosta osatutkinto

o                  3 kk työkokemus

o                  palveluja kotiin –passi

 

Kotihoito

o                  vastaava hoitaja: vrt asetus

o                  sairaanhoitajan tutkinto

o                  lähihoitajan tutkinto

o                  työkokemus

 

Henkilöstön määrä:

Kotihoito:              35-55 henkilöä, tehtävä- ja ammattinimike

 

Sijaisten käyttö ja organisointiperiaatteet:

•      Tilapäinen sijaisuus/poissaolo

o                  sijaisrinkiä päivitetään koko ajan ja sijaisten määrää lisätään tarvittaessa

o                  työvuoroja pyritään muuttamaan ja työ jaetaan uudelleen

o                  varahenkilö tulee tekemään sijaisuutta

o           WhatsApp-ryhmä, johon ilmoitetaan, mikäli irtovuoroja tulee

 

•      Pitempiaikainen poissaolo (yli viikon poissaolo)

o                  sijaisten hakeminen

                     valmis luettelo mahdollisista halukkaista, soitto läpi

 

 

8.2  Toimitilat

 

 

Kuvaus toimitiloista: Toimisto, henkilökunnan sosiaalitilat, työvälineiden säilytys, arkistotilat, välinehuoltotila, työvaatteet ja erikoissuojaimet

 

Keskuskatu 7, 90800 Oulu

Jokelantie 1, 90830 Haukipudas

8.3  Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

 

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi muiden muassa ihmisen sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24–26 §:ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010.

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta ja vaaratilanteita koskevista ilmoituksista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot. 

 

Laitteiden turvallisuudesta vastaava henkilö: Ville Kuivala

Terveydenhuollon laitteista on laiteluettelo laadittuna.

Vaaratilanteista ilmoittamisen käytäntö yrityksessämme:

è Mahdollista vaaratilanteista tehdään poikkeamailmoitus ja kuvataan kirjallisesti tapahtunut tilanne. Asiasta raportoidaan ohjeen mukaan.

 

Laitteita ja välineitä:

Sähkökäyttöiset sängyt

Nostoapuvälineet

Suihkutuolit, pyörätuolit, tukikaiteet, liuskat, turvapuhelin

Varmistetaan vastuu sopimuksen teon yhteydessä.

8.4  Asiakasturvallisuus

 

Asiakasturvallisuuden kehittämisen toimintasuunnitelma:

•        Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakasturvallisuuteen liittyvät kehitettävät mm. edellä olevien kysymysten mukaan.

 

 

Turvallisuudesta vastaava henkilö:Johanna Kuivala

Valvontalaitteet:Ei ole

8.5  Asiakasturvallisuuden varmistaminen kotikäynneillä

 

Asiakkaiden luona käytäessä varmistetaan asiakkaan turvallinen pärjääminen kotona, katsotaan että

sähkölaitteet ovat poissa päältä ja turvalaitteet toiminnassa ja asiakkaalla on riittävästi ruokaa saatavilla.

Asiakkaan käynneillä tulee varmistua asiakkaan vointi ja kunto, asiakkaille joille kotihoidolla ei ole avaimia, niin varmistetaan asiakkaan luokse pääseminen ensisijaisesti omaisten avulla jos se on mahdollista ja kiireisissä tilanteissa turvaudutaan kiinteistöhuollon ja poliisin apuun. Asiakkaan vointi voidaan myös varmistaa, jos se on luotettavaa, niin myös soittamalla hänelle.

9       ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

 

9.1  Palvelusopimus, hoito- ja palvelusuunnitelma

 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 5 §:ssä säädetään, että palvelujen on perustuttava sopimukseen tai kunnan tekemään hallintopäätökseen sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (asiakaslaki) 7 §:n mukaisesti laadittuun palvelu-, hoito-, huolto- tai kuntoutussuunnitelmaan.

 

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava kuvaus menettelystä, miten sopimus palvelusta laaditaan asiakkaan kanssa. Kuvauksessa on käytävä ilmi asiakkaalle annettava informaatio palveluun liittyvien sopimusten sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista.

Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava menettely, miten asiakkaan toiveet otetaan huomioon ja miten asiakasta tai omaista kuullaan hoito- ja/tai palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Omavalvontsuunnitelmassa kuvataan hoito- ja/tai palvelusuunnitelman sisällön lisäksi menettely, miten suunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään.

 

 

Palvelusopimuksen sisältö: 

- asiakkaan tiedot ja mahdollisen edunvalvojan tiedot

- palvelun tuottajan yhteystiedot

- palvelujen kohde

        - tilapäinen/säännöllinen kotihoito

        - tilapäinen/säännöllinen kotisairaanhoito

        - henkilökohtainen apu

- asiakas voi ostaa palveluja lisää, joista laskutetaan palvelusetelin ylimenevä tai siihen kuulumaton palvelu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

- sopimuksen sisältö: ostopalvelu/omakustanteinen

- palvelusetelillä tuotetun palvelun hinta

- omakustanteisen palvelun hinta

- palvelun suorituspaikka ja ajankohta

- palvelujen virhe ja viivästyminen

- asiakkaan kuluttajansuoja

- verot, vakuutukset, eläkemaksut

- sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen/palvelujen keskeytyminen

- asiakkaan avainten hallinta

- sopimuskappaleet ja osapuolten allekirjoitukset

 

Palvelutarpeen arviointi:                              

- Mahdollinen tutustumiskäynti

- Asiakas kertoo oman näkemyksensä palvelun tarpeesta

- Läheinen osallistuu mahdollisuuksien mukaan suunnitelman laadintaan

- Ehdotetaan sisältö ja työmäärä toimenpiteille

- Sovitaan palvelun sisällöstä, työmäärästä ja hinnasta

Palvelutarve suunnitellaan/päivitetään 2 x kertaa vuodessa ja aina tarpeen mukaan.

 

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi/määräaikainen, irtisanomisaika on 1 kk tai erikseen yhteisesti sovittava aika.

.

9.2  Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

 

Suomen perustuslaissa (731/1999) säädetään valtiosäännön turvaamasta ihmisarvon loukkaamattomuudesta. Itsemääräämisoikeus voidaan liittää erityisesti perustuslain 7 §:n säännöksiin elämästä, henkilökohtaisesta vapaudesta, koskemattomuudesta ja turvallisuudesta sekä perustuslain 10 §:n säännöksiin yksityiselämän suojasta.

Sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksista säädetään tarkemmin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000).

 

Asiakasta rajoittavien toimenpiteiden toimintaperiaatteet:

1.       Pyritään ennakoimaan asiakkaan poikkeavaan käyttäytymiseen liittyvät erityistoimenpiteet.

2.     Pyritään välttämään yksin työskentelyä kyseisessä kohteessa.

3.     Pyritään ennakoimaan uhkaava tekijä seuraamalla asiakkaan käyttäytymistä.

4.     Pyritään rauhoittamaan tilanne.

5.     Uhkaavassa tilanteessa pyritään poistumaan paikalta

6.     Hälytetään poliisi

 

Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen:

Mikäli rajoittamistoimenpiteisiin tarvitsee ryhtyä. Kirjataan koko tapahtumaprosessi ylös.

Toimintaperiaate asiakkaan epäasiallisen tai loukkaavan kohtelun jälkihoidosta (mm. myöhästyminen, äksyily asiakkaalle, huono työn laatu, asiakkaan nimittely):

è Asiakkaalta pyydetään anteeksi.

è Sovitaan mahdollisista korjaavista toimenpiteistä.

è Työntekijän kanssa keskustellaan epäasiallisesta kohtelusta ja tarvittaessa annetaan työntekijälle kirjallinen varoitus.

 

 

 

 

 

9.3  Asiakkaan oikeusturva

 

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on asiakaslain 23 §:n mukaan oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle.

Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Valviran antamassa ohjeessa 8:2010 on tarkemmat ohjeet muistutuksen käsittelemisestä.

Kuluttajansuojalain (38/1978) ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain (8/2007) mukaisesti suoraan asiakkaalle myytävien palvelujen osalta sopimukseen ja palveluun liittyvät erimielisyydet käsitellään kuluttajariita-asiana, josta on annettava asiakkaalle tietoa sopimuksen tekemisen yhteydessä.

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan henkilöt, joille muistutukset osoitetaan ja menettelyohje muistutuksiin vastaamisesta sekä niiden käsittelemisestä kohtuullisen ajan kuluessa. Sosiaaliasiamiehen ajan tasalla olevat yhteys­tiedot on pidettävä esillä toimintayksikössä.

 

 

Muistutusten tai valitusten käsittelyperiaatteet:

 

Suullinen/kirjallinen palaute:

•      pyydetään selvitys mitä on tapahtunut

•      palaute kirjataan tarvittaessa ylös

•      selvitetään työntekijältä mitä on tapahtunut

•      käydään asia tarvittaessa asiakkaan kanssa läpi

•      sovitaan mahdollisista korjaavista toimenpiteistä

•      asia käsitellään työyhteisössä ja opitaan virheistä

•        kirjalliseen valitukseen laaditaan vastine tapahtuneesta, jossa tarvittaessa esitetään korjaavat toimenpiteet.                                                                                                                                                                                                                   

 •     muistutuksesta tehdään kirjallinen vastine muistutuksen tehneelle sekä kunnan valvovalle viranomaiselle

 

Tarvittaessa pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä sosiaaliasiamieheen tai kunnan johtavaan viranhaltijaan.

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Oulun kaupungin ja seudun yhteisten sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteystiedot:

Mirva Makkonen

sosiaali- ja potilasasiamies

Puh 044 703 4116

 

 

Käyntiosoite: Kajaanintie 48 B, 4.krs (4b-kerros)

Postiosoite: PL 58, 90015 Oulun kaupunki

Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi

Sosiaaliasiamiehen tehtävä:

• Neuvoo sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä

• Asiakas voi tehdä muistutuksen saamastaan kohtelusta sosiaalipalvelun yhteydessä.

Sosiaaliasiamies avustaa sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon viranhaltijalle tehtävän muistutuksen tekemisessä.

• Tiedottaa asiakkaan oikeuksista,

• Toimii muilla tavoin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja

• Seuraa asiakkaiden oikeuksien kehitystä kunnassa

Sosiaaliasiamiehelle kuuluvat kunnan itsensä tuottamat, kuin myös kunnan ostopalveluna asiakkaalle järjestämät yksityiset sosiaalipalvelut ja niissä ilmenneet kysymykset.                                       

9.4  Ilmoitusvelvollisuus

 

Sosiaalihuoltolain 48§ mukaan sosiaalihuollon henkilöstön on toimittava niin, että asiakkaalle annettavat palvelut toteutetaan laadukkaasti. Henkilökunnan on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle (Toiminnan esimies), jos hän tehtävässään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisesta. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta sosiaalihuollon johtavalle viranomaiselle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. Ilmoituksen tehneeseen henkilön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seuraamuksena. Sosiaalihuoltolain 49 §:n mukaan ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.

 

9.5       Ohje Kotaksesta ja Geriatrisesta konsultaatiosta

                      Ensisijaisesti virka-aikana konsultoidaan aina yksikön omaa hoitavaa lääkäriä.

                      KOTAS-sairaanhoitaja on konsultoitavissa numerosta 044-7036974.

                      Takaisinsoittopyyntöä varten pitää painaa numero 1.

                      Jos omalääkäriä ei tavoiteta, yksikön hoitaja voi konsultoida geriatrista konsulttilääkäriä suoraan                   Arkisin klo 12–16, perjantaisin klo 20 saakka,

                      Lauantaisin ja sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 10–14

 

                      Ensisijaisesti konsultaatioissa asia laitetaan Lifecaren GERPOK-kirjalle iltapäivän konsultaatioajoille. Kirjalle tulee laittaa myös konsultoivan hoitajan puhelinnumero mahdollisia       lisäkysymyksiä varten. Geriatrisen konsultin puhelinnumero on 040-6462650 kiireellisiä      konsultaatioita varten, tai jos GERPOK-kirja ei ole käytettävissä.

                      Geriatriselle konsultille ohjataan seuraavat:

                      Potilaan voinnissa tapahtuneet äkilliset muutokset

                      Pyynnöt rajoittamistoimista

                      Tilanteet, joissa kentällä harkitaan potilaan lähettämistä päivystykseen tai muuhun hoitopaikkaan                       Saattohoitopotilaiden asiat.

                      Mahdolliset kiireelliset verikokeiden tulkinnat.

                      Geriatrinen konsultti kirjaa YLE-lehdelle ja tekee tarvittavat reseptit, lähetteet yms. o Geriatrisen                  konsultin määräämät tutkimukset tulkitsevat ensisijassa yksikön vastuulääkäri, tarvittaessa kiireellisissä tutkimuksissa konsultti itse.

                      Hyvinvointikeskusten hoidettavaksi virkalinjan kautta seuraavat:

                      Kiireettömät reseptien uusinnat

                      Vainajien toteamiset ja kuolintodistukset

 

 

10 . ASIAKASTYÖN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

 

Kasvua/hyvinvointia tukeva palvelu

Asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia edistävät palvelu- ja hoitoperiaatteet:

•      tuetaan asiakkaan omatoimisuutta

•      kuntouttava ja/tai kuntoa ylläpitävä toiminta

•      asumisturvallisuuden varmistaminen (spek-tarkistuslomake)

•      asiakkaan voinnin tarkkailu ja havainnointi, puuttuminen tarvittaessa

o                  terveys

o                  ruokahuolto

        o                    henkilökohtainen hygienia ja puhtaus ja siinä tukeminen ja hoito- ja

                        palvelusuunnitelman mukainen toiminta

 

•      muiden asiakasta uhkaavien riskien havainnointi ja puuttuminen tarvittaessa

 

Palvelu- ja hoitoperiaatteiden toteutumisen mittarit/tunnusluvut:

 • toimintakykymittaukset määrävälein (min vuosittain) tai tarvittaessa
 • asiakaspalautteet (välitön ja kysely)

10.1         Ravitsemus

 

 

Asiakkaan ravinnosta huolehtimisen käytännöt:

Asiakas, jonka luona käydään viikoittain tai useammin varmistetaan seuraavat asiat:

•      varmistetaan syöminen kysymällä

•      varmistetaan, että valmistetut tai tuodut ateriat syöty

•      seurataan asiakkaan painoa vähintään 1x viikko (maanantai)

•      ihon kimmoisuuden seuranta (nesteestä huolehtiminen)

•      vanhojen ja pilaantuneiden tuotteiden poistaminen (sovittu omaisten kanssa)

•      toimintaohje helteellä toimimiseen on kuvattuna edellä

Pyritään suosittelemaan ja kannustamaan asiakasta terveellisempiin ravintotottumuksiin

•      määrä, laatu, terveellisyys, ravitsevuus, energian saanti

 

Asiakkaalle tehtävät testaukset

 • MNA
 • BMI 2x vuodessa
 • MMSE 1x vuodessa
 • RAI toimintakykyarviointi 2x vuodessa

- Tarvittaessa otetaan yhteyttä lähiomaiseen ja sovitaan korjaavista toimenpiteistä.

 

- Tarvittaessa otetaan yhteyttä Seniori-neuvolaan terveydenhoitajaan tai sosiaalityöntekijään, jolle kerrotaan tilanteesta. Pyydetään asiakkaalta lupa saada ilmoittaa asiasta terveydenhoitajalle.

10.2         Päivittäinen toiminta (ulkoilu, liikunta, harrastukset, viriketoiminta)

 

Asian havainnointi:

•      apuvälineiden tarpeen kartoitus

•      esteettömyyden kartoitus/havainnointi sisätiloissa ja ulkoalueella

•      havainnoidaan asiakkaan liikuntakykyä

•      arvioidaan asiakkaan päivittäistä liikkumista sisätiloissa ja ulkona

•      ulkovaatetuksen käyttö ja olemassaolo

•      havaitaan liukkaat ja vaaralliset lattiapinnat

 

Ulkoilun ja liikkumisen tukeminen:

•      mahdollisimman usein organisoidaan voima- ja tasapainoharjoituksia

•      tasapainoharjoittelu: pyöriminen (avustaminen tarvittaessa)

•      kuntoiluun kannustaminen ja kuntoiluvälineiden käytön tukeminen

•      tehdään asiointikäyntejä yhdessä

•      jalkineiden turvallisuuden varmistaminen (liukuesteet)

•      yhdessä liikkuminen ja ulkoilu piha-alueella

Toiminnan toteutumisen kirjaaminen

10.3         Hygieniakäytännöt

 

Siivouskäytännöt:

•      tietoisuus mahdollisista asiakkaan infektioista

•      laaditaan siivoussuunnitelma (kohteet, puhtaustaso, määrä, kenen välineillä)

•      oikeiden aineiden ja menetelmien käyttö (ammatillinen osaaminen)

•      oikea joutuisuus

•      laadun varmistaminen

•      henkilökohtaisten suojainten käyttö

•      aseptinen työjärjestys

•      siivousvälineiden puhdistaminen

Jätehuoltokäytännöt:

•      jätteiden lajittelu ja käsittely kunnallisten ohjeiden mukaisesti

•      asiakkaan opastaminen ja neuvonta tarvittaessa

•      vanhentuneet lääkkeet viedään apteekkiin

•      käytetyt ruiskut/injektiot hävitetään ohjeistuksen mukaan

•      varmistetaan asiakkaan jätteiden käsittelykäytäntöjen oikeellisuus

Pyykkihuoltokäytännöt:

•      liinavaatteiden tuuletus ja pesu

•      hygieniapyykin pesu

•      pyykkien oikea lajittelu (väri ja materiaali)

•      pesuohjeisiin tutustuminen ja peseminen ohjeen mukaan

•      pesukoneen käyttöohjeisiin tutustuminen

Infektioiden ehkäisemis- ja seurantakäytännöt:

•      toimitaan hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan

•      varmistetaan hygieniahoitajalta käytännöt tarvittaessa

•      henkilökohtainen suojautuminen ohjeiden mukaan

•      asiakkaan suojautuminen

•      suojavaatteet jätetään asiakkaan luokse

•        henkilöstön kontrollikäytännöt?                                                                                                  

10.4         Sairaudenhoito

 

Haukiputaan Kotihoivapalveluilla on suorat yhteystiedot eri alueiden TK lääkäreille Oulun kaupungin koti- ja sairaanhoidon ostopalveluasiakkaille. Nämä tiedot löytyvät työmobiileista ja työlaukuista.

 

Vastuuhenkilö kiireellisissä terveydenhoitopalveluissa:

Päivystävä lääkäri ja tarvittaessa 112

 

Asiakkaille varataan vuosikontrolliajat säännöllisesti ja tarvittaessa muut lääkärin konsultaatiota vaativat ajat varataan Haukiputaan Kotihoivapalveluiden toimesta.

10.5         Toimintaohje helteellä

 

Helteet ovat erityisen suuri riski terveyden- ja sosiaalihuollon hoitolaitoksissa, asumisyksiköissä ja kotihoidossa. Huonokuntoiset vanhukset ja pitkäaikaissairaat ovat herkimpiä kuumuuden haittavaikutuksille, joten toimintayksiköiden ja kotihoidon henkilöstön tulisi varautua helteisiin ennakoiden ja suunnitelmallisesti ja ohjeistaa omaiset.

Ilmatieteenlaitos antaa hellevaroituksen, kun ennustettu päivälämpötila ylittää kolmena peräkkäisenä vuorokautena 27 ja yölämpötila 14 astetta. Hoitolaitoksissa, asumisyksiköissä ja kodeissa pitää tarkkailla ulkolämpötilaa erikseen ja ryhtyä toimenpiteisiin jo muutamia asteita alemmassa lämpötilassa. Toimenpiteisiin on syytä ryhtyä aina, jos sisälämpötilat nousevat tavanomaista korkeammiksi.

 

Vastuuhenkilö: Johanna Kuivala

 

- Henkilökunta ohjeistetaan toimimaan helteiden aikana edellä olevan toimintaohjeen/suunnitelman mukaisesti.

 

Toimintaohje/suunnitelma helteiden aikana:

- Vastuuhenkikö ohjeistaa henkilökuntaa vielä erikseen helteiden aikana toimimaan suunnitelman mukaisesti

- Asiakkaille/omaisille toimitetaan Oulun kaupungin ohjeistus helteillä toimisesta, Liite 3.

- Seuraamme säännöllisesti asiakkaan nesteytystä ja hyvinvointia

        - varmistamme nesteiden ja muiden tarvikkeiden saatavuuden

        - juotavaa laitetaan tarjolle jokaisella kotikäynnillä ja huolehditaan, että asiakas juo

        - tarkkailemme asiakkaan kehon lämpötilaa, sydämen sykettä ja verenpainetta

        - tarvittaessa keskustelemme lääkärin kanssa, mikäli on tarvetta sopeuttaa elimistön

          lämmönsäätelyyn vaikuttavia lääkityksiä

        - tarvittaessa asiakkaan kehoa viilennetään suihkun tai kylmäkääreiden avulla

- Asuntojen sisälämpötilaa seurataan säännöllisesti

        - sälekaihtimet laitetaan kiinni

        - ikkunat suljetaan

        - turhat valot ja sähkölaitteet sammutetaan

        - tuulettimen käyttö mahdollisuuksien mukaan, jos sisäilma on alle 35 astetta. Tuuletin

           asetetaan siten, ettei se puhalla suoraan asiakkaan iholle

        - tuuletetaan asunto iltaisin

        - mahdollisuuksien mukaan ilmastointilaitteen säätö

- Kartoitamme kuumuuden vaikutuksille herkimmät asiakkaat

- Asiakkaita ohjataan hankkimaan asuntoon lämpömittari seurantaa varten ja tarvittaessa henkilökunta auttaa lämpömittarin hankinnassa.

- Asiakkaita ohjataan käyttämään kevyitä, väljiä ja luonnonmateriaaleista valmistettuja puuvillaisia vaatteita

- Vältetään asiakkaan ylimääräistä fyysistä rasitusta ja ohjataan asiakasta välttämään ulkoilua päivän kuumimpaan aikaan.

- Tarvittaessa tehostetaan henkilökunnan ja kotikäyntien määrää, mikäli asiakkaiden tehostettu tarkkailu sitä edellyttävät.

 

10.6         Lääkehoito

 

Lääkehoitosuunnitelma:

•      lääkeluvat (hoitaja) Skhole-verkkokoulutus

        o                    Näytöt terveydenhuollon vastaavalle

o                  lääkelaskut, lääkelupa, pkv, lääkkeenjako

o                  injektio

o                  iv-hoito

o                  lääkejakojen tarkistaminen, tuplatarkistus, tarkistaessa tunnistettava kaikki lääkkeet       

ja tarvittaessa varmistettava tunnistaminen luotettavasta lähteestä.

 

•      osaamisen päivittäminen määrävälein (3-5 vuotta)

•      lääkkeiden säilytys asiakkaan kotona

•      reseptit uusii hoitava lääkäri

•        reseptien säilytys asiakkaan kotona, apteekissa

•      lääkkeet haetaan apteekista sopimuksen mukaan (omainen, asiakas itse tai hoitaja)

•      lääkkeen vaikuttavuuden seuranta

o                  hoitaja

o                  muut asiakkaan hoitoon tai palveluihin osallistuvat havainnoivat ja tiedottavat

o                  asiakkaalta kysyminen/omat havainnot

 

Toimenpiteet poikkeamatilanteissa:

 

o      yhteys hoitavaan tai päivystävään lääkäriin

o      toimintaohjeet

o      asiakkaan voinnin/tilan seuranta

o      tapahtuman kirjaaminen poikkeamalomakkeeseen

o      tiedottaminen

o      lähin omainen

o      muu hoitohenkilökunta

o      poikkeaman käsittely yrityksessä

o      oppiminen

o      korjaavat toimenpiteet

o      poikkeamien tilastointi

 

 

Lääkehoidosta vastaavat henkilöt:

Sairaanhoitaja Tiia Moilanen, Sairaanhoitaja Mika Seppänen

Johanna Kuivala

Lääkehoitosuunnitelman ylläpitokäytännöt:

Lääkehuoltosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa tai ainakin vuosittain. Muutokset hyväksytetään lääkäri Piia Eskolalla

 

 

10.7         Asiakastietojen käsittely

 

   TIETOSUOJASELOSTE                                                                               09.10.2014                       REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN IFORMOINTI                                                                 

     Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§ Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3§ ja 20.2. ja 21.1§

Rekisterinpitäjä

Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toiminnan vastaava Johanna Kuivala

Rekisterin nimi

Haukiputaan Kotihoivapalvelut OY

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Haukiputaan Kotihoivapalvelu OY:n asiakkaan tutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus Haukiputaan Kotihoivapalvelu OY:n toiminnan tilastointi ja suunnittelu Asiakasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, hoitotiedot, tutkimustiedot Asiakkaan omaisten tai läheisten yhteystiedot (tarvittaessa) Muut asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät tiedot

Säännölliset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkaalta tai hänen edustajaltaan saadun tiedon perusteella sekä asiakkaan suostumuksella muualta tilatuista potilaskirjamerkinnöistä Väestörekisteri

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Tietoja ei saa luovuttaa missään olosuhteissa henkilöille joilla ei ole oikeutta tietoja saada, henkilö jolle tietoja luovutetaan, on hänen henkilöllisyytensä varmistettava käytössä olevilla hyväksyttävillä keinoilla ennen tietojen luovutusta ja se että hänellä on oikeus näihin tietoihin. Asiakastietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Asiakastietoja voidaan luovuttaa nimenomaisen lainsäädännön nojalla. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen / luovutuksensaajaryhmät: Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten voidaan luovuttaa tietoja. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) ylläpitämät: -          hoitoilmoitusrekisteri -          syntyneiden lasten rekisteri -          raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri -          syöpärekisteri -          epämuodostumarekisteri -          näkövammarekisteri Lääkelaitoksen ylläpitämät: -          lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri -          implanttirekisteri -          huumausaineseurantarekisteri Kansanterveyslaitoksen ylläpitämä: -          tartuntatautirekisteri   Esimerkkejä mahdollisista luovutuksista: Jatkohoitotilanteessa asiakkaan suullisella asiakasrekisteritietoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelusuhteen päätyttyä. Jokainen rekisteriä käyttävä henkilö sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan näitä salassapitosäännöksiä. Asiakastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Asiakastietoja voidaan käyttää ainoastaan ao. asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat työtehtäviensä mukaisesti. Asiakasrekisterin tiedot säilytetään rekisterissä Sosiaali- ja terveysministeriön Potilasasiakirjojen laatimisesta ja sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämiseksi antaman asetuksen mukaisesti. Tietojen hävittämisessä noudatetaan samaa asetusta.

Rekisteröidyn tarkastus- ja virheen korjaamisoikeus

Tarkastus- ja virheen korjaamisoikeuden toteuttaminen ja organisointi: -          pyyntö osoitetaan toiminnanjohtajalle -          pyynnön käsittelee ja virheen korjaa toiminnanjohtaja Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista. Tiedot antaa toiminnanjohtaja.

Asiakkaan tiedonsaanti

Rekisteriseloste sekä tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita (esitietolomake ja hoito- ja palvelusuunnitelma) on saatavissa toimistolta.

11  OMAVALVONNAN ASIAKIRJAT

 

Omavalvontasuunnitelmaan tai sen liitteeksi laadittujen asiakirjojen avulla ohjataan laadukkaan palvelun toteutumista. Lisäksi omavalvonnan asiakirjoja muodostuu prosessikuvauksista, joilla luodaan yhteinen käsitys laadun kehittämisen perustana olevasta nykytilanteesta (nykytila-analyysi) sekä niistä menettely- ja toimintaohjeista, joita laaditaan yhtenäisen käytännön toteuttamiseksi. Myös hyviksi käytännöiksi kirjatut toimintamallit muodostavat oman asiakirjaryhmän.

Omavalvonnan asiakirjoihin voidaan liittää alihankkijoiden kanssa tehdyt laatuun liittyvät sopimukset ja asiakkaiden kanssa tehdyt ns. laatulupaukset.

 

Toimintayksikössä asukkaiden turvallisuussuunnittelua koskeva velvollisuus perustuu 1.7.2011 voimaan tulleeseen pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen (407/2011), joiden noudattamista valvovat pelastusviranomaiset. Pelastussuunnitelman laatimisesta säädetään pelastuslain 15 §:ssä ja pelastusasetuksen 1 §:ssä.

Asukkaiden poistumisturvallisuudesta säädetään erikseen pelastuslain 18–21 §:ssä.  Poistumisturvallisuusselvitys tehdään yksiköihin, joissa asuu ja hoidetaan henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut tai rajoittunut.

 

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa tarpeellisin toimenpitein huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työturvallisuuslain 9 §:n mukaan työnantajalla on oltava työturvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi työsuojelun toimintaohjelma. Työturvallisuutta koskevaa toimintaa valvovat työsuojeluviranomaiset. Toimintayksilön työturvallisuutta koskevat asiakirjat ovat osa omavalvontasuunnitelmaa.

 

Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään Euroopan unionin yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (852/2004/EU), kansallisessa elintarvikelaissa (23/2006 muutoksineen) sekä elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) määräyksessä hygieniaosaamisesta (1/2009). Elintarvikkeita käsittelevissä toimintayksiköissä toteutettava elintarvikehygienian omavalvonta on osa toimintayksikön omavalvonnan kokonaisuutta.

Omavalvonnan toteutumista valvovat kuntien elintarvikevalvonnasta vastaavat viranomaiset.

Terveydensuojelulain (763/1994)13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen huoneiston tai laitoksen perustamisesta tai käyttöönotosta, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita.

 

Lain 13 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja huoneistoja tai laitoksia ovat muiden muassa lasten-, päivä- ja vanhainkodit. Ilmoituksen mukaista toimintaa valvoo kunnan terveydensuojeluviranomainen.

Omavalvonnan asiakirjoja ovat siten kaikki viranomaisten edellyttämät luvat, ilmoitukset, suunnitelmat ja selvitykset. Jos toimintayksiköllä on käytössä laadunhallintajärjestelmä, voidaan omavalvonnan asiakirjat koota sen liitteeksi.

 12 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

 

Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää tarvittaessa. Menettelyohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelma vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Omavalvonnan seurannan varmistamiseksi asiakirjoja on säilytettävä 10 vuotta.

 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa palvelujen tuottaja ts. toiminnasta vastaava johtaja. Havaitessaan puutteita valvontasuunnitelmassa, valvontaviranomainen voi vaatia sen täydentämistä, korjaamista tai muuttamista.

 

13 OHJAUS JA NEUVONTA

 

Valvira ohjaa ja neuvoo tämän määräyksen soveltamisessa.

 

14 VOIMAANTULO

 

Määräys tulee voimaan 09.10.2014

 

 

 15 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITYS

Milloin omavalvontasuunnitelmaa on laadittu tai päivitetty?

Mitä päivitetty? Kuka/ketkä päivittäneet?

MILLOIN?

MITÄ KOHTIA ON PÄIVITETTY?

KUKA/KETKÄ TEHNEET?

25.5.2018

Koko omavalvonta

Johanna Kuivala

20.6.2019

Koko suunnitelma käyty läpi. Lisätty toimintaohje helteiden aikana toimimiseen

Outi Nehvonen

31.7.2020

Suunnitelmaa päivitetty ja lisätty Korona ajan ohjeistusta

Johanna Kuivala, Sanna Repo

15.1.2022

Koko suunnitelma käyty läpi ja palavereissa käydään kehittämisasioita läpi joita lisätään omavalvontaan

Ville Kuivala Johanna Kuivala Pia Karvonen Mika Seppänen

29.4.2022

Häiriötilanteissa toimiminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1

PEREHDYTYSLOMAKE

 

1 ALKUKÄYTÄNTEET

OPASTETTU

Palkanmaksu


Sairastuminen, poissaolot, työterveyshuolto


Työajat ja tauot - ylityöt, työvuoronvaihto, toteuma


Työvaatetus, henkilökortti, hoitolaukku


Talon autot ja oman auton käyttö - tankkaaminen, kilometrikorvaukset


Toimitilojen ovikoodit


Hilkka, Effica, Rai


Tietoturvallisuus, vaitiolovelvollisuus, whatsapp-ryhmä


Perehdytyskansio


2 YRITYSESITTELY


Henkilökunta, vastuualueet


Toiminta-ajatus, toimintasuunnitelma


Palvelut -kotisairaanhoito, kotipalvelu, siivouspalvelu, lääkäripalvelu, laboratorio kokeet, lapsiperhetyö


Omavalvontasuunnitelma


Yhteistyötahot - palveluseteli


3 TYÖVUORON ALKAESSA


Puhelimet, päivystyspuhelin


Autojen jakaminen


Asiakkaiden avaimet


Hilkkamobiilin käyttö - työn aloitus/keskeytys/lopetus/toteuma - huomioiden lisääminen, seuraavan käynnin huomiot, mittausten lisääminen


4 LÄÄKEHOITO, MITTAUKSET


Lääkehoidon suunnitelma, poikkeamat, lääkeluvat


Lääkkeiden jakaminen, vieminen asiakkaalle - merkinnät kalenteriin, seur.käynnin huomioihin, tsto seinälle


Apteekkiasioinnit, annosjakelu


Säännöllinen painon ja verenpaineen seuranta, kirjaaminen


Suoniverinäytteet, Inr - tulosten ilmoittaminen, kysyminen - merkinnät kalenteriin ja seur.käynnin huomioihin


Mittareiden käyttäminen - Inr, crp, vs


5 ASIAKASTYÖ


Kotipalvelutyön periaatteet


Käyntien perumiset ja muut muutokset käynteihin


Asiakkaiden hälytysjärjestelmät


Kaupassa käynnit


Hoitotarvikkeet, vaipat tms. ja niiden hankinta


Saattajapalvelut


Lääkärin konsultoinnit


6 TURVALLISUUS


Turvallisuussuunnitelma


Työsuojelu


Toimitilojen paloturvallisuus


Toimintaohjeet - tapaturman sattuessa - läheltä piti – tilanteet - vahinko- ja rikostapaukset - uhkaavat tilanteet - kuoleman tapaukset - pistotartunta


Työntekijän jaksaminen


LIITE 2

Oulun kaupunki

OHJEISTUSTA HELTEISIIN VARAUTUMISESTA KOTONA

Helteet ovat erityisen suuri riski kotona asuville ihmisille. Haluamme laittaa teille viestiä, mitä asioita kannattaisi ottaa huomioon, jos helleaalto yllättää.

Helteisiin ennalta varautuminen

Hankkikaa lämpömittarit asuntoonne.

Varmistakaa, että ikkunat saa tarvittaessa avattua (jos ilmastointi sen sallii) ja varjostettua vaaleiden sälekaihtimien tai verhojen avulla. Helposti lämpenevien huoneiden ikkunat kannattaa varjostaa suojaavan kasvillisuuden tai ikkunoihin kiinnitettävien kalvojen tai ulkopuolelle asennettavien markiisien avulla. Jos mahdollista, hankkikaa jäähdyttävä, siirrettävä ilmastointilaite.

Toimenpiteet helteiden aikana

Ilmatieteen laitos antaa hellevaroituksen, kun ennustettu päivälämpötila ylittää kolmena peräkkäisenä vuorokautena 27 ja yölämpötila 14 astetta. Asunnoissa tulee ryhtyä toimenpiteisiin jo muutamia asteita alemmassa lämpötilassa. 

Varmistakaa, että käytettävissä on riittävästi nesteitä ja muita tarvikkeita saatavilla. Huolehtikaa riittävästä nesteytyksestä, viilentäkää kehon lämpötilaa esimerkiksi viileiden suihkujen tai kylmäkääreiden avulla ja huolehtikaa kokonaishyvinvoinnista.

Tunnistakaa kuumuuden vaikutukset omaisenne kohdalla.

Estäkää lämpötilan kohoaminen asunnossa. Varjostakaa auringonpuoleiset ikkunat sälekaihtimilla tai verhoilla, pitäkää ikkunat suljettuna päivällä, kun ulkoilma on sisäilmaa lämpimämpää, sammuttakaa turhat valot ja sähkölaitteet ja tuulettakaa tilat illalla/yöllä läpivedon avulla. Jos mahdollista, käyttäkää jäähdyttäviä ilmastointilaitteita.   Huom. Tuulettimista saa helpotusta, jos sisäilma on alle 35 astetta. Koska tuuletin ei viilennä ilmaa, niin tätä lämpimämmässä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Liian lämpimässä tuuletin lisää kehon lämpökuormaa. Tuuletin haihduttaa iholta nestettä, joten sitä ei tule sijoittaa aivan henkilön viereen tai puhaltamaan suoraan iholle.

Käyttäkää kevyitä, väljiä ja luonnonmateriaaleista, kuten puuvillasta valmistettuja vaatteita ja petivaatteita ja vaihtakaa niitä tavallista tiheämmin.

Välttäkää ylimääräistä fyysistä rasitusta, samoin ulkoilua päivän kuumimpaan aikaan.

LIITE 3

Oulun kaupunki

OHJEISTUSTA KORONA AJAN TOIMINTAAN

Koronaviruksen tarttuminen ja oireet

Uusi koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii ja aivastaa. Virus voi tarttua myös tahrautuneiden käsien ja pintojen välityksellä. Koronavirusinfektio voi tarttua 1-2 päivää ennen oireiden alkua. Myös oireeton henkilö saattaa toimia tartunnanlähteenä. 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka yleisimpiä oireita ovat kuume, yskä ja/tai hengenahdistus. COVID-19-infektion oireet eivät ikääntyneillä välttämättä ole tyypillisiä. Ikääntyneillä oireita voivat olla yleistilan heikentyminen, huimaus tai ripuli.

Avainasemassa tartuntojen ehkäisyssä ovat

 • tavanomaisten varotoimien noudattaminen kaikkien asiakkaiden hoidossa
 • huolellinen käsi- ja yskimishygienia
 • tiedonkulun varmistaminen.

Miten torjutaan tartuntojen leviämistä?

 • Tiedota asiakkaille ja henkilökunnalle tartuntatautitilanteesta.
 • Huolehdi, että henkilökunta ei tule töihin sairaana. Pyydä tarvittaessa työterveyshuollon arvio. Tämä on erityisen tärkeää, jos henkilöllä on hengitystieinfektion oireita.
 • Seuraa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, tuleeko henkilökunnalle hengitystieinfektioiden oireita. 
 • Seuraa, tuleeko asiakkaille koronavirusinfektion oireita. 
 • Huolehdi, että henkilökunta tietää, miten toimia eri vuorokauden aikoina, jos asiakkaalla epäillään koronavirusinfektiota.

Miten torjutaan tartuntojen leviämistä kotikäynnillä? 

Korosta huolellista käsi- ja yskimishygieniaa henkilökunnalle, asiakkaille ja omaisille.  

Varmista, että henkilökunnalla on saatavilla alkoholipitoista käsihuuhdetta tai mahdollisuus käsien vesi-saippuapesuun.

Huolehdi henkilökunnan asianmukaisesta suojautumisesta.

Noudata kaikkien asiakkaiden hoidossa aina tavanomaisia varotoimia.

Jos maski pestään alle 90 asteessa, esipesu tehdään desinfioivalla pesuaineella. 

 • Varmista suojainten saatavuus. 
 • Ohjeista ja kouluta henkilökuntaa infektioiden torjuntakäytännöistä ja suojainten käytöstä    (pukeminen ja riisuminen).

Oulun kaupungin ikäihmisten hyvinvointipalveluissa on otettu käyttöön puhelinpalvelu, johon kotihoidon ja omaishoidon asiakkaat voivat soittaa virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin. Puhelinpalvelussa asiakkaille annetaan neuvontaa ja ohjausta. Palvelun puhelinnumero on 044 703 6974. Huomioithan, että palvelunumero on tarkoitettu vain kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille.

Hätätilanteissa ollaan edelleen yhteydessä numeroon 112.

LIITE  4

Haukiputaan Kotihoivapalvelut Oy

Varautuminen häiriötilanteissa asiakkaan luona, veden, sähkön tai lämmön katkettua

 • Otetaan yhteyttä omaisiin ja kerrotaan tilanne
 • Jos tilanne ollut jo pitkään ennen kh saapumista, arvioidaan tilanne,  onko tarvetta soittaa ensihoitoa paikalle jos terveydentilassa on muutosta huonompaan suuntaan
 • Jos asiakas asuu taloyhtiössä niin soitetaan kiinteistönhuollosta vastaavalle yritykselle asiasta
 • Tarvittaessa järjestetään asiakkaalla/asiakkaille vuorohoitopaikkaa

Ruuan tai it-häiriötilanteessa

 • Otetaan yhteyttä omaisiin ja kerrotaan tilanne
 • Järjestetään asiakkaalle ruokaa, vaikka hakemalla sitä asiakkaalle kaupasta jos ei ihan akuutti niin kauppakassipalvelun kautta
 • Jos tietoteknisiä ongelmia esim turvapuhelimen, ovihälyttimen osalta, niin soitetaan turvapartiolle ja kerrotaan ongelmasta sekä tarvittaessa lisätään kotihoidon käyntejä turvaksi asiakkaan kotona pärjäämiseksi, tarvittaessa yritetään järjestää vuorohoitopaikka jos asiakas ei kotona pärjää.

Työntekijöillä on mukana kulkevissa mobiililaitteissa puhelinnumerot tarvittaviin paikkoihin

 • Vuorohoitoyksikkö
 • Kauppakassipalvelu
 • Turvapalvelu
 • Asiakkaan tiedoissa omaisten yhteystiedot
 • Toisten työntekijöiden numerot
 • Esimiehen/esimiesten puhelinnumerot mistä voi tarvittaessa kysyä lisäapua

Jaa tämä sivu